Càng Long triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2023

Ban Thươờng vụ Huyện ủy triển khai Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi vậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”

Nhằm tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 của tỉnh làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh nói chung phát triển trong giai đoạn mới; qua đó thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương mình phát triển vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Định hướng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, tâm trong, trí sáng, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu khó khăn thử thách; bổ sung kế hoạch hành động, cam kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Thông qua việc học tập, quán triệt Chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng quê hương Trà Vinh nói chung phát triển trong giai đoạn mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định. Đưa nội dung chuyên đề năm 2023 của tỉnh vào sinh hoạt của cấp ủy, cơ quan, đơn vị./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 534
  • Trong tuần: 19,403
  • Tất cả: 2,468,491