English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 812
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
80/2023/NĐ-CP 17/11/2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu Tải về
79/2023/NĐ-CP 15/11/2023 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng Tải về
21/2023/TT-BCT 14/11/2023 Thông tư Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia Tải về
26/2023/QĐ-UBND 13/11/2023 Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến; đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
22/2023/NQ-HĐND 13/11/2023 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 – 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải về
23/2023/NQ-HĐND 13/11/2023 Nghị quyết Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
25/2023/QĐ-UBND 06/11/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh Tải về
77/2023/NĐ-CP 02/11/2023 Nghị định Về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Tải về
24/2023/QĐ-UBND 01/11/2023 Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
65/2023/TT-BTC 31/10/2023 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang