English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 685
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/2022/QĐ-UBND 04/08/2022 Quy định tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
17/2022/QĐ-UBND 27/07/2022 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thẩm định, quản lý và giám sát đối với các dự án thu hút đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế và các dự án đầu tư thực hiện thuộc phạm vi ở trong và ngoài Khu kinh tế Định An trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
14/2022/QĐ-UBND 18/07/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
15/2022/QĐ-UBND 18/07/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh Tải về
13/2022/QĐ-UBND 13/07/2022 Ban hành Quy định giờ bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
04/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
03/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh, năm 2021-2025 Tải về
05/2022/QĐ-UBND 07/07/2022 Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
06/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết về việc bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
07/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Quy định một số mức chi cụ thể hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang