ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ កិត្តិបណ្ឌិតថាច់សុខសាន្ត បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្ត អាណត្តិកាល ២០២៣-២០២៨ សារឡើងវិញ

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា សមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្តត្រាវិញបានចាត់តាំងឡើងយ៉ាងមហោឡារិកមហាសន្និបាតតំណាងលើកទី៨ អាណត្តិកាល ២០២៣-២០២៨ ដោយមានតំណាងពេញសិទ្ធិជាង៣០០អង្គនិងរូបចូលរួម។

តំណាងចូលរួមមហាសន្និបាត

អញ្ជើញចូលរួមនៅមានសមមិត្ត គឹមង៉ុកថាយ អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត អ្នកស្រី យឿងធីង៉ុកធើ សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ស មមិត្ត ឡេ ថាញ់ បិញ សមា ជិក គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ បក្ស ខេត្ត អនុប្រ ធាន គណៈកម្មាធិ ការ ប្រ ជាជន ខេត្ត ស មមិត្ត គឹម រឿង សមា ជិក គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ បក្ស ខេត្ត ប្រធាន ណៈប្រ ជា ចល នា នៃ គណៈកម្មាធិ ការ បក្ស ខេត្ត ថ្នាក់ ដឹក នាំ បណ្តា មន្ទីរ ស្ថា ប័ន អង្គការ  ហា ជន បណ្តា អតីត ថ្នាក់ ដឹក នាំខេត្ត តំណាង មា គម ព្រះពុទ្ធ សា  នា វៀត ណាម ខេត្ត។ល។

អាណត្តិ កាល កន្លងទៅ សមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្តបានសាមគ្គី ឆ្លងកាត់រាល់ការលំបាក នាំឲ្យសកម្មភាពរបស់សមាគមកាន់តែមានភាពជឿនលឿន សណ្តាប់ធ្នាប់ ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបទប្បញ្ញត្តិ និងទិសដៅប្រតិបត្តិការ ទៅ តាម គោល លំ នាំ"សាសនា-ជនជាតិ-សង្គមនិយម" ខិតខំអនុវត្តល្អការងារ ដែល បាន ដាក់ ចេញ រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រីក សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម របស់ ខេត្ត

សមា គមធ្វើ ល្អតួ នាទី ជា ស្ពានមេ ត្រី ភាព  វាង ព្រះ សង្ឃ ប្រជាពុទ្ធ រិស័ទខ្មែរជាថ្នាក់ គណៈកម្មាធិ ការ បក្ស រដ្ឋ អំ ណាច រណសិរ្ស និងអង្គការ មហាជន ផ្តើមពី នោះបង្ក បាន ក្តី ជំ នឿ របស់ សង្ឃ ប្រជា ពុទ្ធ បរិស័ទ ខ្មែរជា មួយបក្ស និង រដ្ឋ។ ចល នាប្រជា ពុទ្ធ បរិស័ទ អនុវត្ត ល្អគោល ការណ៍ គោល  យោ បាយ របស់ បក្ស ច្បាប់ របស់ រដ្ឋ ចូល រួមកសាងជន បទ ថ្មី លប់បំ បាត់ ភាព អត់ ឃ្លាន កាត់ បន្ថយ ភាព ក្រី ក្រ រក្សាអនា ប័យ បរិស្ថាន អនុ វត្ត ល្អការ ងារ សប្បុរស ធម៌សង្គម។

ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ កិត្តិបណ្ឌិតថាច់សុខសាន្ត ប្រធានសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គី

ស្នេហាជាតិខេត្តត្រាវិញថ្លែងយោបល់នៅសន្និបាត

ទន្ទឹម នឹង នោះ  មា គមក៏ធ្វើ ល្អការ ងារផ្សព្វផ្សាយ អប់ រំ អភិរក្ស និង ពង្រីកទំ នៀមទំលាប់ដ៏ប្រ ពៃ អត្ត សញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិ ជំនឿ សាសនា នៃ ព្រះ ពុទ្ធ សា  នាថេរវាទខ្មែរ។ ចូល រួម ល្អរាល់ ចល នា ស្នេ ហា ជាតិ ពល កម្ម ផលិតបង្ក បង្កើន ផល  សាងជន បទថ្មី សម្បុរស ធម៌  ង្គម លើកកម្ពស់ប្រ ជាបញ្ញា ធានា សណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិ ភាពសង្គម និងពង្រឹងផែនមហា សា មគ្គី។ ក្នុង អាណត្តិកាលកន្លង ទៅ សមា គមនៅ គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានឧបត្ថម្ភ កសាងបាន ជាង ៧០ផ្ទះហាសា មគ្គី កសាងស្ពាន ផ្លូវ ជួយដល់ កុមារកំ ព្រា កុ មាក្រី សង្វាតរៀន សូត្រ ។ល។  ជាមួយថវិ កាជាង ១៣៩,៦ពាន់ លាន ដុង។

គោលដៅទូទៅសម្រាប់អាណត្តិ ២០២៣-២០២៨  សមាគម នឹងបន្ត លើក កម្ពស់សមត្ថភាព របស់ សមាជិក ពង្រីក កម្លាំង ផែននមហាសា មគ្គី ទូទាំង ជន ជាតិ អភិរក្ស និងលើកកម្ពស់ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិ បញ្ចេញ កម្លាំង ខិតខំនូ ទិស ដៅ ភារកិច្ច អា ស្រ័យដោយ  ហាសន្និ បាតតំណាង មាគមព្រះ សង្ឃ សា មគ្គីស្នេហាជាតិខេត្តត្រាវិញអាណត្តិ ២០២៣ - ២០២៨ ដាក់ ចេញ។

 ហា សន្និ បាតបានបោះ ឆ្នោតតែង តាំងគណៈប្រ តិបត្តិការ អា ណត្តិកាល ២០២៣-២០២៨ រួមមានមា ជិក ៦៥ អង្គនិង រូប (គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ ២៥អង្គ និង មាជិក ៤០ អង្គ) ក្រុមប្រឹក្សា ពិគ្រោះ យោបល់ ចំនួន ៤ អង្គ។ ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ កិត្តិបណ្ឌិតថាច់សុខសាន្ត បន្តបានតែងតាំងរក្សាដំណែងជាប្រធានសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្ត អាណត្តិកាលថ្មី។

គណៈប្រតិបត្តិការអាណត្តិកាល ២០២៣-២០២៨ បង្ហាញ់ព្រះ ភក្រ្តមហាសន្និបាត 

មានយោបល់នៅមហាសន្និបាត អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត គឹមង៉ុកថាយ ស្ងើចសរសើរ កំណតត្រាបណ្តាស្នាដៃសម្រេចបានរបស់សមាគមក្នុងអាណត្តិកាលកន្លងទៅ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ បញ្ជាក់គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គណៈកម្មាធិការប្រជាជន គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្តជានិច្ចកាលរួមដំណើរបង្ករាល់លក្ខណៈដើម្បីសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្តមិនបញ្ឈប់ក្នុងការផ្លាស់ថ្មី ច្នៃប្រតិដ្ឋក្នុងសកម្មភាព ឆ្លងកាត់រាល់ការជួបលំបាក សាកល្បងខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តល្អទិសដៅ ភារកិច្ចបានដាក់ចេញ។

អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត គឹមង៉ុកថាយ ថ្លែងយោបល់នៅសន្និបាត

នៅមហាសន្និបាត អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត គឹមង៉ុកថាយ ជំនួសមុខ គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គណៈកម្មាធិការប្រជាជន គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្តប្រគេនសុវណ្ណបសំសនីយប័ណ្ណ «សាមគ្គី វិន័យ ស្នេហាជាតិ-កសាងខេត្តត្រាវិញសម្បូរ ស្រស់ស្អាត អារ្យធម៌» ដល់មហាសន្និបាត។

នៅក្នុងឱកាសនេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប្រគេនជូនបណ្ណសរសើរ ៣៦សន្លឹក ដល់សមូហភាព ៩កន្លែង និងបុគ្គល ២៧រូប មានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងកិច្ចការព្រះពុទ្ធសាសនា អាណត្តិកាល ២០២៨-២០២៣។ ប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្ត ប្រគេនជូនបណ្ណសរសើរ ដល់សមូហភាព ៩កន្លែង និងបុគ្គល ២២រូបដែលមានស្នាដៃច្រើនក្នុងការកសាងផែនមហាសាមគ្គីទូទាំងប្រជាជាតិក្នុងអាណត្តិកាល ២០១៨-២០២៣៕

ភឿងអាន-មិញទ្រី

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 9
  • ថ្ងៃនេ: 64
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 4,430
  • ទាំងអស់: 1,231,602