បង្កើនការអនុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងបង្វែរឌីជីថលទៅក្នុងការអប់រំ-បណ្តុះបណ្តាល

កាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ១២៩៣/QĐ-UBND ចេញផ្សាយផែនការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តគម្រោងការ “បង្កើនការអនុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងបង្វែរឌីជីថលទៅក្នុងការអប់រំ-បណ្តុះបណ្តាលដំណាក់កាល ២០២២-២០២៥ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៣០” នៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្តត្រាវិញ។

ផែនការដាក់ចេញគោលដៅដល់ឆ្នាំ ២០២៥ ត្រូវផ្លាស់ប្តូរថ្មីវិធីសាស្ត្រចាត់តាំងអប់រំ បញ្ជូនការបង្រៀន និងរៀនឡើងលើបរិស្ថានឌីជីថលក្លាយជាសកម្មភាពអប់រំដ៏ចាំបាច់ ប្រចាំថ្ងៃចំពោះអ្នកគ្រួ លោកគ្រូគ្រប់រូប អ្នកសិក្សាគ្រប់រូប។ ជាក់ស្តែងនោះគឺ មានសិស្សសកល និស្សិត និងគ្រូបង្រៀន ៥០%  មានគ្រប់លក្ខណៈ (មធ្យោបាយ បណ្តាញ ផ្នែកទន់)ចូលរួមមានប្រសិទ្ធភាពនៃបណ្តាសកម្មភាពបង្រៀន និងរៀនផ្សាយបន្តផ្ទាល់។ ទន្ទឹមនឹងនោះ បង្កបង្កើតជាឃ្លាំងទិន្នន័យរៀនសូត្រផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ផ្នែកអប់រំខេត្តត្រាវិញឆ្លើយតបសំណូមពរ ៥០% អំពីឯកសាររៀនសូត្រ ខ្លឹមសារកម្មវិធីអប់រំសកល។ សកលមហាវិទ្យាល័យត្រាវិញ សាលាឧត្តមសិក្សាសុខាភិបាលត្រាវិញ សាលាឧត្តមវិជ្ជាជីវៈត្រាវិញផ្តល់បណ្តាកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល (ផ្តល់បណ្ណ)តាមរូបភាពពីចម្ងាយ ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ អត្រាខ្លឹមសារកម្មវិធីអប់រំសកលតែងបានផ្សព្វផ្សាយតាមរូបភាពផ្សាយបន្តផ្ទាល់សម្រេចមធ្យមភាគពី ៥% ចំពោះកម្រិតមឋមសិក្សា ១០% ចំពោះកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ។ អត្រាថ្នាក់រៀនផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងមូលដ្ឋានអប់រំមហាវិទ្យាល័យសម្រេចមធ្យមភាគពី ២០%។ ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីយ៉ាងខ្លាំងក្លារូបភាពគ្រប់គ្រង បញ្ជាការដោយផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងទិន្នន័យ លើកកម្ពស់លទ្ធភាព ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រង និងគុណភាពផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋ និងបណ្តាមូលដ្ឋានអប់រំ។ ១០០% មូលដ្ឋានអប់រំអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាលាដោយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យ និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងទូទាំងផ្នែកអប់រំដោយបានបង្កើតឡើង និងធ្វើចលនាមានប្រសិទ្ធភាព។

មូលដ្ឋានទិន្នន័យទូទាំងផ្នែកអប់រំខេត្តត្រាវិញបានអនុវត្តសុក្រឹត តភ្ជាប់រលួនជាមួយនឹងបណ្តាមូលដ្ឋាអប់រំធានាការផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ ព័ត៌មានតែងបានជឿនឿទុកចិត្ត និងទាន់ពេលដែលបានតភ្ជាប់ និងចែករំឡែកប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងបណ្តាមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិ។

អំពីសេវាកម្មឧបត្ថម្ភអ្នករៀន ប្រជាជន សំណុំលិខិតរដ្ឋបាលទាំង ១០០% ដែលគ្រប់លក្ខណៈនឹងបានផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មសាធារណៈផ្សាយបន្តផ្ទាល់កម្រិតទី ៤ (ឬកម្រិតទី ៣ ប្រសិនបើគ្មានការកើតឡើងការទូទាត់គណនេយ្យ)។

ដើម្បីអនុវត្តបានបណ្តាគោលដៅខាងលើ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដាក់ចេញបណ្តាភារកិច្ច វិធីសាស្ត្រដូចជា៖ បង្កើនបណ្តាលក្ខណៈធានាការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងបង្វែរឌីជីថលទៅក្នុងការអប់រំ -បណ្តុះបណ្តាល។

ពង្រីកប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្របង្វែរឌីជីថលធ្វើសកម្មភាពក្នុងការបង្រៀន-រៀន ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងសិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ។ ផ្សព្វផ្សាយព្រមៗគ្នាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងអប់រំ -បណ្តុះបណ្តាល និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្នែកអប់រំ។ ផ្សព្វផ្សាយសាយភាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង បណ្តុះបណ្តាល បំពាក់បំប៉នលទ្ធភាពឌីជីថលជូនកងជួរគ្រូបង្រៀន កម្មាភិបាលគ្រប់គ្រងអប់រំ បុគ្គលិក និងអ្នករៀន។ ប្រមូលបណ្តាប្រភពធនធានចូលរួមអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងបង្វែរឌីជីថលទៅក្នុងការអប់រំ-បណ្តុះបណ្តាល ពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលទៅក្នុងផ្នែកអប់រំ-បណ្តុះបណ្តាល។ ផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តគ្រប់គ្រាន់ ទាន់ពេលបណ្តាគោលនយោបាយដើម្បីជំរុញមាំការបង្វែរឌីជីថលទៅក្នុងផ្នែកអប់រំ-បណ្តុះបណ្តាល ជានិច្ចកាលត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃលទ្ធផលអនុវត្ត និងរបាយការណ៍ទាន់ពេលនូវបណ្តាការទុក្ខលំបាក ជំពាក់វាក់វិនក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តការបង្វែរឌីជីថលទៅក្នុងផ្នែកអប់រំ-បណ្តុះបណ្តាលនៅលើភូមិសាស្រ្ត៕ ស.ហ

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 3
  • ថ្ងៃនេ: 1593
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 35,124
  • ទាំងអស់: 1,138,043