Hoạt động quý I/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Trong quý I/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng và thực hiện hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch giám sát, khảo sát, giữ mối liên hệ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn luật định.