Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương như: chủ động tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân; thực hiện thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đê án liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; tổ chức khảo sát, giám sát chuyên đề của Ban, cũng như giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, khảo sát theo luật định; tham gia đầy đủ các cuộc giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh khi có yêu cầu,… 

Tại kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa IX đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và 07 Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu theo quy định; trong nhiệm kỳ HĐND tỉnh thực hiện 05 lần miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, cuối nhiệm kỳ Ban Kinh tế - Ngân sách có 08 thành viên (01 Trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm, 01 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 06 ủy viên Ban hoạt động kiêm nhiệm).

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Trước mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách luôn chú trọng, chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý ngay từ khi các đơn vị xây dựng dự thảo báo cáo, nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh, nhằm đảm bảo văn bản trình kỳ họp HĐND đạt chất lượng, đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 19 kỳ họp; tổ chức họp 19 phiên họp toàn thể Ban để thảo luận, thẩm tra 46 báo cáo, 214 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh xem xét, biểu quyết thông qua các nghị quyết, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, cơ bản phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Nhìn chung các Nghị quyết của HĐND tỉnh sau khi ban hành được đa số nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển. 

Ông Đặng Quốc Khởi, Trưởng Ban KT-NS Báo cáo kết quả thẩm tra
 tại kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh khóa IX

Nhiệm kỳ qua, hoạt động giám sát, khảo sát của Ban có chuyển biến, đổi mới rõ nét hơn, cụ thể nội dung giám sát, khảo sát rõ ràng, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, nhất là các vấn đề đang được cử tri quan tâm; qua 05 năm Ban đã đã tổ chức 48 cuộc giám sát, khảo sát với 19 chuyên đề (có 05 chuyên đề khảo sát) tại 48 đơn vị, địa phương; qua đó, có 289 kiến nghị đến các đơn vị chịu sự giám sát và đơn vị có liên quan để khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn giúp các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau mỗi đợt giám sát, khảo sát, Ban thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhỡ việc thực hiện kiến nghị sau khảo sát, giám sát, qua đó ban hành 16 công văn đôn đốc các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau khảo sát, giám sát; về cơ bản, các đơn vị chịu sự khảo sát, giám sát và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau khảo sát, giám sát. Ngoài ra, Ban còn đề xuất Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trả lời 426 văn bản của UBND tỉnh về các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho UBND tỉnh trong quản lý, điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐNĐ tỉnh đúng quy định; tham gia đóng góp 14 dự án Luật của Quốc hội; các thành viên Ban tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, đồng thời tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh;…
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Ban Kinh tế - Ngân sách rút ra một số kinh nghiệm công tác như sau: Luôn tranh thủ, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND và Thường trực HĐND tỉnh; chủ động tham gia với Thường trực HĐND tỉnh để chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ họp; công tác thẩm tra luôn thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban đối với những vấn đề cụ thể, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; công tác giám sát, khảo sát không dàn trải, không trùng lắp, không chạy theo số lượng mà chú trọng đến chất lượng và hiệu quả; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện ý kiến kiến nghị sau khảo sát, giám sát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của các đơn vị, đia phương; phối hợp chặt chẽ với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, với các sở, ngành tỉnh, địa phương về những vấn đề có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban.

                                                                                                            Minh Chí

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 92
  • Hôm nay: 2099
  • Trong tuần: 15 107
  • Tất cả: 2993482