Hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

Công tác tham gia chuẩn bị các kỳ họp của HĐND tỉnh: tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 19 kỳ họp; chủ trì soạn thảo trình HĐND tỉnh ban hành 04 Nghị quyết; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định đưa vào chương trình kỳ họp các nội dung có liên quan đến lĩnh vực pháp chế, tham gia góp ý với UBND tỉnh ngay từ khi xây dựng dự thảo các báo cáo, dự thảo Nghị dự kiến sẽ trình thông qua tại kỳ họp. 
Thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng nguyên tắc, trình tự theo quy định của pháp luật và đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Kết quả, đã thẩm tra 75 báo cáo của UBND tỉnh và các ngành pháp luật, 36 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực pháp chế. Qua đó, có 194 kiến nghị đến UBND tỉnh và các ngành có liên quan thực hiện. 

Ảnh: Ông Nguyễn Hiền Tuấn - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh khóa XI

Công tác giám sát, khảo sát: chủ trì tổ chức được 44 cuộc giám sát và 09 cuộc khảo sát đối với 16 chuyên đề, qua đó có 237 kiến nghị đến các đơn vị chịu sự giám sát và các ngành chức năng có liên quan thực hiện. Nhìn chung, các kiến nghị của Ban cơ bản được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, kết quả đến nay đã có báo cáo kết quả thực hiện 237/237 kiến nghị. Tham mưu cho HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát 04 chuyên đề. Xem xét tính phù hợp về nội dung và thể thức đối với các Nghị quyết của HĐND huyện - thị xã - thành phố theo lĩnh vực. Ngoài ra, lãnh đạo Ban còn tham gia cùng các Đoàn giám sát của các cơ quan, ban ngành tỉnh giám sát về các vấn đề có liên quan.
Hoạt động khác:
tham gia đóng góp 22 dự thảo Luật do các các cơ quan của Quốc hội, Bộ, ngành Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gửi lấy ý kiến; kịp thời tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Trung ương, trả lời các văn bản của UBND tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh  với tổng số 47 văn bản; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành quyết định công bố 14 Nghị quyết HĐND tỉnh hết hiệu lực thi hành. Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh và các kiến nghị còn tồn đọng theo lĩnh vực. Đề xuất chủ đề và nội dung chất vấn, chủ đề hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố. 
Lãnh đạo Ban tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, buổi tiếp và làm việc,… do các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban HĐND, UBND tỉnh, các Sở ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố,… tổ chức về các vấn đề có liên quan. Tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh theo luật định; tiếp xúc cử tri chuyên đề do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức. Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Ảnh: Ông Nguyễn Hiền Tuấn - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham dự 
kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh khóa XI

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Ban Pháp chế cũng còn một số hạn chế: một số Ủy viên của Ban hoạt động kiêm nhiệm chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu văn bản, tham gia ý kiến đối với hoạt động của Ban; một số đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát chưa thực hiện tốt yêu cầu của Ban trong kế hoạch giám sát chuyên đề, có kiến nghị sau giám sát còn chậm được thực hiện, làm giảm hiệu lực, hiệu quả giám sát.
Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tập trung tổ chức triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, thực hiện hoàn thành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh, hoạt động thẩm tra, giám sát tại kỳ họp và giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh. Tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác và trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các cơ quan, ban ngành ở Trung ương và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ của Ban; thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định mới của Trung ương và địa phương để vận dụng vào hoạt động của Ban và tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền; phát huy dân chủ, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, kịp thời nắm bắt và phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của người dân thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, tiếp công dân,... nhằm giúp HĐND tỉnh có những quyết sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                                  N. Thị Đào                                                                                                                                                                                                                         

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 50
  • Hôm nay: 1747
  • Trong tuần: 14 755
  • Tất cả: 2993130