Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp xem xét báo cáo kết quả giám sát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021
Thực hiện Điều 71 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; ngày 17/10/2022, Thư¬ờng trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức để xem xét báo cáo kết quả giám sát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 -2021.  Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh chủ tọa cuộc họp. Tham dự cuộc họp có: ông Kiên Quân – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; các đơn vị chịu sự giám sát: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quang cảnh cuộc họp

Sau khi nghe trình bày báo cáo kết quả giám sát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 -2021; nhìn chung các đơn vị chịu sự giám sát thống nhất với báo cáo kết quả giám sát, đồng thời phát biểu ý kiến điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục các công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án; số liệu về diện tích đất trồng lúa thực hiện dự án; đề nghị chủ đầu tư độc lập cần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; làm rõ kiến nghị trong triển khai dự án khu tái định cư và nhà ở công nhân khu công nghiệp,...
Thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận các vấn đề liên quan đến việc cấp phép trong thực hiện dự án Khu công nghiệp Phú Cần, việc sử dụng nguồn vốn ngân sách trong thực hiện đường dẫn vào các dự án và công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương; thống nhất bổ sung vào báo cáo kết quả giám sát kết quả đạt được trong việc thực hiện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục các công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; xem xét việc rà soát điều chỉnh, bổ sung quyết định về ban hành Quy chế phối hợp đăng ký danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và chuyển mục đích sử dụng rừng sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.
Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tọa cuộc họp kết luận thống nhất với báo cáo kết quả giám sát và ý kiến của các đại biểu dự họp. Đối với chuyên đề giám sát này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian tới chỉ đạo triển khai thực hiện công trình, dự án phải tuân thủ đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; hạn chế tình trạng điều chỉnh cục bộ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ phải đảm bảo đủ điều kiện, trình tự, thủ tục, thời gian luật định; thực hiện tốt việc công bố công khai việc triển khai thực hiện dự án; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu và phối hợp tốt trong công tác thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án; sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

T.V. Toàn


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 93
  • Hôm nay: 1917
  • Trong tuần: 14 925
  • Tất cả: 2993300