Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/11/2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính đối với UBND xã Long Hữu (thị xã Duyên Hải), UBND xã Hòa Thuận (huyện Châu Thành), UBND thị xã Duyên Hải,  UBND huyện Châu Thành, Sở Nội vụ; ông Trần Văn Phong, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị chịu sự giám sát, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe trình bày các dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo kết quả giám sát, đồng thời tham gia phát biểu một số ý kiến về các nội dung như: việc rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết, đơn giản hóa thành phần hồ sơ giải quyết theo thủ tục hành chính; công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4; tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, đại diện lãnh đạo UBND xã Long Hữu, UBND thị xã Duyên Hải, UBND xã Hòa Thuận, UBND huyện Châu Thành, Sở Nội vụ cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo, đồng thời tham gia phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung được đánh giá trong dự thảo báo cáo cho phù hợp.
Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Phong, Trưởng đoàn giám sát - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu dự họp để điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát. Qua giám sát, đề nghị các đơn vị tiếp tục tham mưu, ban hành văn bản để thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, thường xuyên tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính; thường xuyên thực hiện rà soát, đảm bảo công khai thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức và đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi vào thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo số lượng thủ tục hành chính trên cổng thống nhất với số lượng thủ tục hành chính thực tế đang còn hiệu lực. Tăng cường rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện để đề xuất các giải pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo, không còn phù hợp và đề xuất loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng bộ sử dụng hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo tất cả hồ sơ tiếp nhận được thực hiện giải quyết trên hệ thống, 100% kết quả giải quyết TTHC được ký số đúng quy định. Tăng cường thực hiện nội dung phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, xử lý công việc trên hệ thống ioffice; phát hành văn bản bằng hình thức điện tử đối với các loại văn bản theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5032/UBND-HCQT ngày 10/12/2020. Thực hiện nghiêm, triển khai đúng và hiệu quả các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định, quan tâm công tác tổ chức và đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 của Thủ tướng chính phủ. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện và chấn chỉnh, xử lý vi phạm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

                                                                                                                       N. T. Đào  

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 54
  • Hôm nay: 262
  • Trong tuần: 28,983
  • Tất cả: 2,778,256