Công tác thẩm tra tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh
Ngày 07/12/2022, HĐND tỉnh Trà Vinh khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian làm việc 03 ngày 07, 08, 09/12/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh. Theo nội dung chương trình kỳ họp, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã trình bày 02 báo cáo thẩm tra thuộc lĩnh vực pháp chế để các vị đại biểu HĐND tỉnh xem xét quyết định. 

Quang cảnh kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X,
 nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công tác thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng nguyên tắc, trình tự theo quy định của pháp luật và đúng tiến độ theo kế hoạch tổ chức kỳ họp. Trong quá trình thẩm tra văn bản trình kỳ họp, các thành viên Ban Pháp chế đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, cập nhật, đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan, kết hợp với thông tin, số liệu về tình hình thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, cơ chế, chính sách của tỉnh, các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát chuyên đề có liên quan để tiến hành thẩm tra. Ban tổ chức cuộc họp thành viên Ban, mời Phó Chủ tịch HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và một số ngành có liên quan họp trao đổi thống nhất nội dung thẩm tra, từ đó chất lượng báo cáo thẩm tra được nâng lên và tạo được sự thống nhất với các cơ quan có liên quan.
Kết quả thẩm tra, trong năm 2022, dưới sự tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, các mặt công tác liên quan đến lĩnh vực pháp chế trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả như sau: 
Công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, kết quả 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh được công khai; kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo; việc bố trí công chức và cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện. Việc vận hành hệ thống thông tin một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử được quan tâm chú trọng. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư tiếp tục được lãnh đạo các các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đạt 87,5%; tỷ lệ đơn khiếu nại giải quyết trong hạn luật định đạt 88,5%. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, qua thanh tra, kiểm tra nhìn chung các cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt các quy định về chuyển đổi vị trí công tác, thực hiện quy tắc ứng xử, thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiếp tục được tăng cường. 
Tình hình quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được chú trọng thực hiện quyết liệt, so cùng kỳ, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm; các điểm đánh bạc, hoạt động tín dụng đen và các hành vi vi phạm khác về kinh tế, ma túy, môi trường được theo dõi, đấu tranh, triệt xóa; tình hình an ninh trật tự địa bàn nông thôn, trật tự, an toàn giao thông đảm bảo ổn định. Công tác kiểm sát, xét xử các loại án và thi hành án được các ngành tư pháp triển khai thực hiện nhiều biện pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự công bằng, nghiêm minh trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra cũng đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực pháp chế vẫn còn một số hạn chế như: một số thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đã bị bãi bỏ nhưng chưa kịp thời rà soát, cắt giảm; việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 từng lúc chưa quyết liệt; giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính còn trễ hạn, hồ sơ quá hạn chưa giải quyết. Tình trạng khiếu nại đông người vẫn còn diễn ra; chưa có biện pháp kịp thời can thiệp, giải quyết dứt điểm các vụ việc có đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất trật tự, ảnh hưởng đến cán bộ, công chức tham gia giải quyết vụ việc. Khả năng phát hiện tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ từng lúc, từng nơi còn hạn chế. So cùng kỳ, một số loại tội phạm, vi phạm pháp luật có chiều hướng tăng, có tính chất khá nghiêm trọng, xuất hiện nhiều thủ đoạn mới; công tác kiểm sát, xét xử, thi hành án từng lúc, từng nơi vẫn còn hạn chế, chưa kịp thời;...

Ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Qua đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để kịp thời giải quyết dứt điểm, đúng quy định các vụ việc; các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường tổ chức tự kiểm tra, thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện sai phạm và xử lý nghiêm. Thực hiện kịp thời, quyết liệt các mặt công tác nhằm giữ vững quốc phòng, an ninh, phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đang còn diễn biến phức tạp. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật để người dân nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác, phòng, chống hiệu quả. Kịp thời rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo số lượng thủ tục hành chính trên cổng thống nhất với số lượng thủ tục hành chính thực tế đang còn hiệu lực. Tăng cường rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện để đề xuất các giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Tham mưu thực hiện nghiêm, triển khai đúng và hiệu quả các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định. Triển khai thực hiện chặt chẽ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng và tiến độ giải quyết, xét xử các loại án đạt và vượt chỉ tiêu được giao; tăng cường rà soát, phân loại, xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án số việc, số tiền đạt, vượt các chỉ tiêu được giao, hạn chế số việc, số tiền chuyển kỳ sau giải quyết,...

Bà Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đồng thời, tại kỳ họp này, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đã trình bày báo cáo cáo thẩm tra 04 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; thông qua Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025; phê duyệt kinh phí hỗ trợ hoạt động ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023. Qua xem xét, thảo luận, HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất thông qua 04 Nghị quyết nêu trên, giao trách nhiệm cho UBND tỉnh triển khai thực hiện và Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

              N. Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 50
  • Hôm nay: 1726
  • Trong tuần: 14 734
  • Tất cả: 2993109