Hoạt động năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Năm 2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng và thực hiện hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch hoạt động; tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh trong thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và cho ý kiến các văn bản thuộc lĩnh vực pháp chế.

Công tác tham gia chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh và thẩm tra văn bản: Dự các cuộc họp của UBND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đóng góp dự thảo các nội dung trình 04 kỳ họp của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức cuộc họp thẩm tra 17 báo cáo của UBND tỉnh và các ngành tư pháp, 12 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình các kỳ họp trong năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X. Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước thuộc lĩnh vực pháp chế báo cáo Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. 

Ảnh : Bà Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X

Công tác giám sát, khảo sát: chủ trì tổ chức được 02 đợt giám sát đối với 08  đơn vị, qua đó có 57 kiến nghị đến các đơn vị chịu sự giám sát và các ngành chức năng có liên quan thực hiện. Đến nay, 18 kiến nghị đã có báo cáo kết quả thực hiện, 39 kiến nghị đang trong thời gian thực hiện. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kế hoạch chi tiết, đề cương giám sát chuyên đề năm 2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022. Xem xét tính phù hợp về nội dung và thể thức đối với các Nghị quyết của HĐND huyện - thị xã - thành phố theo lĩnh vực. Ngoài ra, lãnh đạo Ban còn tham gia cùng Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh giám sát các chuyên đề về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân: các thành viên Ban pháp chế đã thực hiện tốt nhiệm vụ giữ mối liên hệ và tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau 02 kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh để thông tin đến cử tri về kết quả tổ chức kỳ họp, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kịp thời nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương, đơn vị bầu cử gửi đến các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp công dân theo luật định.
Hoạt động khác: tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xây dựng báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiến hành thẩm tra và ban hành công văn tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 14 văn bản của UBND tỉnh và 11 văn bản gửi Bộ ngành Trung ương thuộc lĩnh vực pháp chế. Lãnh đạo Ban chủ động sắp xếp, bố trí thời gian tham gia các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các cuộc họp, hội nghị, hội thảo... do các cơ quan Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, UBND, các Sở, Ban ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố tổ chức. Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ của Ban. 
Năm 2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban cũng như của từng thành viên Ban trong thực hiện hoạt động tham gia chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh, hoạt động thẩm tra, giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa 02 kỳ họp theo luật định. Tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác báo cáo theo yêu cầu của Trung ương, cho ý kiến các văn bản của UBND tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương thuộc lĩnh vực pháp chế. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liện quan trong thực hiện nhiệm vụ của Ban và tham gia các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo... do các cơ quan của Quốc hội, Bộ ngành Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh, Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban HĐND, UBND, các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở mời tham dự về các vấn đề có liên quan.

N. Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 512
  • Trong tuần: 11,293
  • Tất cả: 2,065,678