Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát công tác xét xử, giải quyết án của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Trà Cú

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-HĐND ngày 17/3/2023 giám sát công tác xét xử, giải quyết án và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, ngày 20/4/2023, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát công tác xét xử, giải quyết án tại TAND huyện Trà Cú và công tác thi hành án dân sự tại Chi Cục THADS huyện Trà Cú. Đoàn giám sát do ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, bà Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn, thành viên Đoàn gồm các Ủy viên của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Phòng công tác HĐND thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát đối với TAND huyện Trà Cú

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị và qua kết quả giám sát trực tiếp tại TAND, Chi Cục THADS huyện Trà Cú, Đoàn giám sát nhận thấy công tác giải quyết các loại án và thi hành án dân sự trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2022 đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể như sau:
Đối với công tác xét xử, giải quyết án: TAND huyện Trà Cú có quan tâm triển khai thực hiện các văn bản của Quốc hội, của các cấp ủy Đảng và của ngành về tổ chức thực hiện các mặt công tác của Tòa án. Kịp thời tham mưu cấp ủy cùng cấp ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Tòa án nhân dân giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời ban hành theo thẩm quyền các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động giải quyết, xét xử các loại án trên địa bàn huyện. Tỷ lệ giải quyết các loại án được nâng lên qua từng năm, trong đó tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt tỷ lệ cao và vượt chỉ tiêu được giao; tỷ lệ án sửa do nguyên nhân chủ quan được kéo giảm và dưới tỷ lệ cho phép, không có án bị hủy do nguyên nhân chủ quan. Công tác xét xử án hình sự đảm bảo, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được nâng lên, chưa phát hiện trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm, kết án oan người vô tội, ra quyết định thi hành đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đạt 100%. Công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại đạt nhiều kết quả, đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Công tác hòa giải án được quan tâm chú trọng, góp phần giảm số án phải đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng. Tỷ lệ giải quyết các hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đạt và vượt chỉ tiêu được giao, không có trường hợp kiến nghị, kháng cáo, kháng nghị về quyết định của Tòa án. Quan tâm thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan tư pháp và phối, kết hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp trong thực hiện các mặt công tác của Tòa án; hoạt động tự kiểm tra hoạt động nội bộ, tiếp công dân và giải quyết đơn công dân được TAND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.
Tuy nhiên, công tác giải quyết án của TAND huyện Trà Cú cũng còn một số hạn chế như: tỷ lệ giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại chưa đạt chỉ tiêu đề ra, trong đó tỷ lệ giải quyết án dân sự, án kinh doanh thương mại đạt thấp. Quá trình xét xử, giải quyết án từng lúc chưa kịp thời; còn một số án tranh chấp đất đai tồn đọng, kéo dài chưa giải quyết xong; có trường hợp án đã tuyên chưa rõ ràng, khó thi hành. Từng lúc chưa khắc phục triệt để một số vụ việc quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật do nguyên nhân chủ quan của Tòa án.
Đối với công tác thi hành án dân sự: Chi Cục THADS huyện Trà Cú có quan tâm triển khai, thực hiện các văn bản của cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự; triển khai, thực hiện Quyết định của Cục trưởng Cục THADS tỉnh về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho Chi Cục hàng năm; ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho chấp hành viên của Chi Cục. Năm 2021, số tiền đã thi hành xong đạt tỷ lệ cao so cùng kỳ; năm 2022, số tiền đã thi hành xong đạt tỷ lệ cao so cùng kỳ và vượt chỉ tiêu được giao, trong đó năm 2021, số việc và tiền đã thi hành xong đối các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đều tăng so cùng kỳ. Có tăng cường vận động, giáo dục, thuyết phục đương sự nâng cao ý thức tự nguyện chấp hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân. Việc thực hiện các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi hành án đạt nhiều hiệu quả; số tiền bán đấu giá tài sản thi hành án tăng so cùng kỳ. Có quan tâm phối, kết hợp với các cơ quan tư pháp, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị, đoàn thể thực hiện các hoạt động phục vụ công tác thi hành án dân sự. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Chi Cục THADS huyện quan tâm thực hiện; chưa phát hiện trường hợp cán bộ, công chức sai phạm trong thực hiện công tác thi hành án dân sự dẫn đến bị xử lý kỷ luật.
Tuy nhiên, kết quả thi hành án dân sự về việc và tiền từng lúc chưa đáp ứng yêu cầu của ngành đặt ra. Kết quả thi hành án dân sự các khoản thu cho ngân sách nhà nước, kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng và kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế chưa đạt chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước do Tổng Cục, Cục THADS đề ra. Trong quá trình thi hành án dân sự còn hạn chế bị VKSND cùng cấp kiến nghị. Một số chấp hành viên khi thực hiện nhiệm vụ chưa có biện pháp, giải pháp mang tính khả thi, đột phá nên kết quả đạt chưa cao, án có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát đối với Chi Cục THADS huyện Trà Cú

Kết luận buổi giám sát, ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được của TAND huyện Trà Cú, Chi Cục THADS huyện Trà Cú, đồng thời đề nghị TAND huyện Trà Cú tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND có liên quan đến ngành cùng với Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Cán sự đảng TAND tối cao, TAND tỉnh, Chi bộ TAND huyện về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Tòa án; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết các vụ án phức tạp, những vụ việc có tính chất thời sự được dư luận quan tâm, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, an ninh nông thôn. Triển khai thực hiện các biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và tiến độ giải quyết, xét xử các loại án đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Tiếp tục hạn chế tối đa các vụ án, vụ việc bị hủy, cải sửa do lỗi chủ quan của Tòa án trong quá trình xét xử, phấn đấu số án hủy, sửa trong năm thấp hơn so cùng kỳ. Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án đảm bảo đúng pháp luật, chặt chẽ và rõ ràng; thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ trong việc giải quyết từng loại vụ án, vụ việc. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án đã thụ lý, án quá hạn nhưng chưa giải quyết; tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, TAND tỉnh đối với công tác giải quyết, xét xử các loại án của TAND huyện, nhất là giải quyết, xét xử các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Hạn chế tối đa việc tạm đình chỉ nhiều lần đối với một vụ án, tạm đình chỉ giải quyết vụ án không có căn cứ pháp luật, thường xuyên theo dõi, rà soát, đôn đốc để khắc phục các nguyên nhân tạm đình chỉ, ban hành các văn bản yêu cầu đương sự và các cơ quan liên quan trong việc cung cấp chứng cứ, hồ sơ, khẩn trương giải quyết vụ việc khi căn cứ tạm đình chỉ đã hết. Tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác hòa giải, đối thoại theo Luật Tố tụng và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Chấp hành nghiêm thời hạn xét xử; kịp thời cấp, tống đạt văn bản tố tụng, thông báo thụ lý vụ việc, chuyển hồ sơ cho VKSND và tổ chức, cá nhân có liên quan, chuyển giao bản án, quyết định cho đối tượng có liên quan đúng thời gian theo quy định của pháp luật. Chú trọng làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy Đảng và chính quyền, các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan có liên quan thực hiện tốt các mặt công tác khác của Tòa án, phục vụ công tác xét xử, giải quyết các loại án. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai sót để có giải pháp chấn chỉnh; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành TAND. Đề nghị Chi Cục THADS huyện Trà Cú tăng cường rà soát, phân loại, xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án số việc, số tiền có điều kiện thi hành đạt, vượt các chỉ tiêu được giao, hạn chế thấp nhất số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau giải quyết. Báo cáo Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp về các vụ việc thi hành án phức tạp, khó khăn, kéo dài để có sự chỉ đạo liên ngành tập trung thi hành dứt điểm. Chú trọng công tác vận động, thuyết phục và giáo dục trong thi hành án dân sự và tạo điều kiện thuận lợi để người có trách nhiệm thi hành án tự nguyện thi hành; kiên quyết trong áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. Tập trung thi hành các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, thi hành án cho các tổ chức tín dụng ngân hàng, các khoản thu cho ngân sách nhà nước bảo đảm đạt chỉ tiêu được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự, qua đó nắm bắt tình hình để quản lý, chỉ đạo, hạn chế đến mức thấp nhất việc thi hành án  bị cơ quan có thẩm quyền kháng nghị, kiến nghị. Ban Chỉ đạo THADS huyện Trà Cú tập trung quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS trên địa bàn huyện; thành viên Ban Chỉ đạo THADS cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, xây dựng chương trình công tác cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo công tác THADS đúng quy định, nhất là việc xác minh, phân loại án phải đảm bảo chặt chẽ, chính xác, khách quan; phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương có giải pháp thực hiện dứt điểm các vụ việc THADS có giá trị lớn, phức tạp, kéo dài.

N. T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 210
  • Trong tuần: 28,931
  • Tất cả: 2,778,204