Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố lần thứ tư nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thực hiện Quy chế hoạt động và Chương trình công tác năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Cầu Kè. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Khải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cầu Kè chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Trưởng Ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè, Thường trực, các Ban HĐND, đại diện UBMTTQVN, Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND một số xã, phường, thị trấn.

Ảnh: Chủ tọa Hội nghị

Với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh”, Hội nghị đã nghe báo cáo đề dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, nghe Thường trực HĐND tỉnh, đại diện Thường trực HĐND các huyện Trà Cú, Cầu Kè, Càng Long, thị xã Duyên Hải, Thường trực HĐND xã Trường Thọ (huyện Cầu Kè) báo cáo tham luận về nội dung xung quanh chủ đề Hội nghị về các nội dung: giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND, hoạt động thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình kỳ họp, hoạt động điều hành kỳ họp, phiên thảo luận, chất vấn tại kỳ họp và giải pháp nâng cao chất lượng công tác ban hành Nghị quyết HĐND; các ý kiến tham luận tập trung phản ánh những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến công tác tổ chức kỳ họp HĐND và trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND các cấp. 

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo đề dẫn của Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá kỳ họp HĐND là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của HĐND để xem xét quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, tại kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND thực hiện quyền giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND, UBND và các cơ quan chức năng, thực hiện quyền chất vấn, biểu quyết thông qua các Nghị quyết thuộc thẩm quyền; kỳ họp còn là diễn đàn để cử tri theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND, UBND, các sở ngành. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động tổ chức kỳ họp của HĐND các cấp được thực hiện cơ bản đạt hiệu quả, chất lượng, đổi mới về nội dung và hình thức, nội dung kỳ họp thực hiện theo luật định, đồng thời có xem xét kỹ, lựa chọn những nội dung có yêu cầu bức xúc, cấp thiết và những vấn đề quan trọng của địa phương; chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học, hợp lý; Chủ tọa điều hành kỳ họp linh hoạt, khách quan, dân chủ và phát huy trí tuệ tập thể; hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp cơ bản đạt yêu cầu, đi vào trọng tâm, sát với tình hình thực tế của địa phương; hoạt động tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri được chú trọng, tuy nhiên, qua thực tiễn hoạt động công tác tổ chức kỳ họp HĐND các cấp thời gian qua cũng có những khó khăn, hạn chế nhất định như ý kiến tham luận của đại biểu đã nêu tại Hội nghị. 

Ảnh: Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức kỳ họp HĐND các cấp trong thời gian tới, nghiên cứu các quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Luật khác có liên quan, Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Trà Vinh để áp dụng thực hiện tốt hoạt động tổ chức kỳ họp HĐND đúng quy định; tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp đối với hoạt động của HĐND, đặc biệt là trong việc xin ý kiến các nội dung trình kỳ họp, các vấn đề khó khăn, vướng mắc, kiến nghị qua giám sát,... Bên cạnh đó, mọi hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND vừa phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, vừa phải bám sát, đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội, tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của Nhân dân và cử tri; Thường trực HĐND phối hợp tốt với UBND, UBMTTQVN và các ngành hữu quan trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, chủ động nghiên cứu, nắm bắt kịp thời các quy định mới của Trung ương, các chủ trương của tỉnh, đồng thời trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương để chủ động trình HĐND ban hành Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; các Ban HĐND tiếp tục nghiên cứu nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động thẩm tra đối với các báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết HĐND trình tại kỳ họp đảm bảo phù hợp với các quy định của Trung ương, chính sách hiện hành của địa phương và tình hình thực tiễn của tỉnh, làm cơ sở để đại biểu HĐND xem xét, thảo luận, quyết định đúng đắn các vấn đề quan trọng của địa phương; Chủ tọa kỳ họp điều hành linh hoạt, bố trí thời gian, nội dung từng phiên họp đảm bảo hợp lý, khoa học; cần có nhận xét, đánh giá kết quả từng phiên họp, đặc biệt là đối với phiên thảo luận các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của HĐND, kết quả trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND và ý kiến, kiến nghị của cử tri; đại biểu HĐND nâng cao vai trò trách nhiệm trong các hoạt động giám sát, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, cần nghiên cứu sâu nội dung, tài liệu kỳ họp, tìm hiểu các quy định của pháp luật, nắm bắt tình hình của địa phương, cơ sở để hiểu rõ vấn đề liên quan, từ đó có đánh giá sâu tình hình kinh tế - xã hội, đề xuất giải pháp tích cực để đóng góp vào tình hình phát triển chung của tỉnh; UBND chỉ đạo các cơ quan có liên quan chủ động chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp, đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng quy định; thường xuyên rà soát kết quả thực hiện các Nghị quyết về cơ chế chính sách liên quan đến đời sống của người dân nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết để kịp thời đề nghị bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Chỉ đạo triển khai các giải pháp, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của HĐND, các kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp để cử tri có điều kiện theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND, theo dõi UBND, các sở ngành trả lời giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn,…

Ảnh: Thường trực HĐND tỉnh bàn giao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ năm cho Thường trực HĐND huyện Trà Cú

Tại hội nghị này, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành bàn giao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ năm cho Thường trực HĐND huyện Trà Cú để đơn vị chủ động chuẩn bị tốt công tác tổ chức hội nghị. 

                                                                                                               N. T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1634
  • Trong tuần: 14 642
  • Tất cả: 2993017