TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
88/NQ-HDND 23/10/2018 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế công chức trong các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố năm 2019
Lượt xem: 68
Tải về 0
90/NQ-HDND 23/10/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 66
Tải về 0
89/NQ-HDND 23/10/2018 Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C giữa các kỳ họp HĐND tỉnh
Lượt xem: 46
Tải về 0
92/NQ-HDND 23/10/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 44
Tải về 0
91/NQ-HDND 23/10/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm các Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 57
Tải về 0
93/NQ-HDND 23/10/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 56
Tải về 0
95/NQ-HDND 23/10/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 65
Tải về 0
94/NQ-HDND 23/10/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 50
Tải về 0
96/NQ-HDND 23/10/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 48
Tải về 0
97/NQ-HDND 23/10/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 52
Tải về 0