TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
126/NQ-HDND 12/04/2019 Nghị quyết Về việc điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 19/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 44
Tải về 0
125/NQ-HDND 12/04/2019 Nghị quyết Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các Sở, ban ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Lượt xem: 45
Tải về 0
128/NQ-HDND 12/04/2019 Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 52
Tải về 0
127/NQ-HDND 12/04/2019 Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 36
Tải về 0
129/NQ-HDND 12/04/2019 Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 57
Tải về 0
81/2019/NQ-HDND 12/04/2019 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 54
Tải về 0
80/2019/NQ-HDND 12/04/2019 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 36
Tải về 0
82/2019/NQ-HDND 12/04/2019 Nghị quyết Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 26
Tải về 0
83/2019/NQ-HDND 12/04/2019 Nghị quyết Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và kinh phí cùng chi trả thuốc kháng vi-rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019 - 2020
Lượt xem: 45
Tải về 0
84/2019/NQ-HDND 12/04/2019 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng
Lượt xem: 52
Tải về 0