NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
99/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm Tải về
98/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
96/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
95/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020 Tải về
176/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
175/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Kết quả giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 về các chính sách hỗ trợ của tỉnh liên quan phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tải về
174/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù tỉnh Trà Vinh năm 2020 Tải về
173/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với công an viên công tác ở ấp, khóm; ấp, khóm đội trưởng dôi dư do sáp nhập ấp, khóm Tải về
172/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Bổ sung danh mục cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 13/7/2017, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 19/10/2017 và Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Tải về
171/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết về việc thông qua cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Trà Vinh để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
123