TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
43/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 33
Tải về 0
20/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy địnhvề một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2018 – 2020
Lượt xem: 26
Tải về 0
19/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng những người tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 30
Tải về 0
16/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh
Lượt xem: 44
Tải về 0
17/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung mộ số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 36
Tải về 0
14/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
Lượt xem: 29
Tải về 0
15/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2021
Lượt xem: 37
Tải về 0
50/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết kết quả giám sát việc giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2019
Lượt xem: 33
Tải về 0
49/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Bổ sung danh mục cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
Lượt xem: 41
Tải về 0
48/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù năm 2021
Lượt xem: 58
Tải về 0
123