Càng Long thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan, doanh nghiệp

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long ban hành Kế hoạch số 79-KH/HU “về chuyển đổi số huyện Càng Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Nhằm mục đích cụ thể hóa việc triển khai quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan về chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các tổ chức Đảng, các cơ quan chỉ đạo quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, hội viên các đoàn thể và người lao động thuộc phạm vi quản lý, xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu được đặt tra trong chuyển đổi số huyện Càng Long đến năm 2025 cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện; phấn đấu đạt tối thiểu 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai áp dụng (ít nhất 01) nền tảng số trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện; hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số theo Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, tối thiểu 65% doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai áp dụng (ít nhất 01) nền tảng số trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để đạt được những nội dung đã đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Iluyện ủy tổ chức triển khai, quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Minh Kha

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 978
  • Trong tuần: 29,649
  • Tất cả: 1,431,053