Càng Long: Tăng cường sự lãnh đạo của đảng về công tác khí tượng thủy văn

Ngày 17/5/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 82-KH/HU “về Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Trước bối cảnh biển đối khí hậu ngày càng phức tạp, công tác quản lý khí tượng thủy văn của huyện Càng Long được các cấp ủy, chính quyền quan tâm dầu tư cả về nguồn lực và cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. Trạm Khí tượng Thủy văn của huyện phục vụ tốt nhu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn kịp thời. Xí nghiệp thủy nông huyện quan trắc cột nước do độ mặn theo từng con nước, từng ngày, ở các điểm trong và ngoài cống Cái Hóp, Láng Thẻ, đánh giá hiện trạng nguồn nước để chủ động vận hành cống ngăn mặn, tiếp nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, bốn trạm quan trắc nước tự động ở Vàm Láng Thé, Tân An, Phương Thạnh, Thị trấn Càng Long hàng tháng được thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng cung cấp số liệu quan trắc nước chính xác từng giờ, từng ngày cho nhân dân biết để chủ động ứng phó; từ đó, giảm thiểu rủi ro thiên tại, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Qua đó Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác khi tượng thủy văn theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW; xem công tác này là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, phải có sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nắm vững quan điểm, mục tiêu cơ bản, tạo sự thống nhất và quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác khí tượng thủy văn trên địa bàn huyện. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động khí tượng thủy văn để thu thập thông tin bí mật quốc gia, chống phá Đảng, Nhà nước.

Để thực hiện đạt yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy đưa ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân; nâng cao năng lực, chất lượng dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu; cụ thể hóa, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn; củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn; huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đang hoạt động về khí tượng thủy văn; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả liên kết vùng, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khí tượng thủy văn; ứng phó với biến đổi khí hậu….

Minh Kha

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 61
  • Hôm nay: 1035
  • Trong tuần: 29,706
  • Tất cả: 1,431,110