Huyện ủy Càng Long tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền

Ngày 20/5/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 1121-CV/HU “về việc tăng cường công tác tiếp, đối thoại với công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền”

Thời gian qua, cấp ủy các cấp có quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác tiếp, đối thoại với công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, nhất là thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; cấp ủy nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng trong việc tiếp, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết dứt điểm một số vụ việc có tính chất phức tạp, tồn đọng, kéo dài, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng nhận định còn một số hạn chế trong quá trình thực hiện như một số cấp ủy triển khai và cụ thể hóa tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW chưa thật sự sâu rộng, một bộ phận người dân chưa nắm rõ quy định để đăng ký gặp và đối thoại với người đứng đầu cấp ủy; chưa chủ động chỉ đạo chọn vụ việc để tiếp và đối thoại với dân hoặc phân công cho các chức danh khác tiếp thay người đứng đầu cấp ủy, việc lưu trữ sổ sách tiếp công dân, thực hiện chế độ báo cáo có nơi chưa đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định; công tác tự kiểm tra, giám sát đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn ít.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện tốt Sáu nội dung sau:

Một là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW và các văn bản có liên quan; nâng cao nhận thức và hành động, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện quy định. (Hai là) nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan chủ động, tham mưu lựa chọn các vụ việc để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp, đối thoại với công dân theo quy định, nhất là những trường hợp phản ánh, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những vụ việc có nội dung bức xúc, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. (Ba là) thông báo, niêm yết, phổ biến rộng rãi lịch tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, khi tổ chức tiếp, đối thoại với công dân phải gắn với việc xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân và đảm bảo hồ sơ sổ sách lưu trữ đúng quy định. (Bốn là) Ủy ban nhân dân huyện tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; qua công tác tiếp công dân, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, đơn vị, cơ sở. (Năm là) Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc tổ chức tiếp, đối thoại với công dân của người đứng đầu cấp ủy theo quy định, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân không để kéo dài, xảy ra điểm nóng. (Sáu là) tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết, xử lý các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót, đồng thời xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu thực hiện không nghiêm để người dân khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất an ninh trật tự của địa phương./.

Kha  Minh 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 95
  • Hôm nay: 909
  • Trong tuần: 29,580
  • Tất cả: 1,430,984