Càng Long: Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024.

Ngày 19/02, UBND huyện Càng Long ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Càng Long năm 2024.

Theo đó, mục đích kế hoạch là nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa công tác cải cách hành chính, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động thực thi công vụ.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Tuyên truyền rộng rãi đến người dân, tổ chức, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính nhà nước của huyện trong thời gian tới. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước.

Hình thức tuyên truyền: (a) Thông qua các loại hình báo chí và huy động, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện thực hiện tuyên truyền các nội dung công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; (b) Tăng cường lồng ghép tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên đề, cung cấp thông tin về công tác cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn; (c) Thông qua việc phát hành tờ gấp, pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng; (d) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; (đ) Đưa nội dung cải cách hành chính phù hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức; (e) Đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả cải cách hành chính nhà nước phù hợp vào chương trình họp định kỳ của Ủy ban nhân dân huyện.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chi Cục thuế huyện Càng Long, Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024 trong kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

Giao Phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu giúp UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024. Định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính lồng vào nội dung báo cáo công tác cải cách hành chính của huyện./.

Minh Hiếu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 144
  • Trong tuần: 3 277
  • Tất cả: 3489813
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.