Huyện ủy Càng Long Sơ kết 05 năm thực hiện thu hút, tập hợp thế hệ trẻ trong tình hình mới

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TU, ngày 06/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thu hút, tập hợp thế hệ trẻ trong tình hình mới.

Nhận thức được tầm quan trọng của Chỉ thị số 51-CT/TU, ngày 06/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc thu hút, tập hợp thế hệ trẻ trong tình hình mới”, Huyện ủy Càng Long đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt trong toàn Đảng bộ; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn Đảng bộ, kết quả đã triển khai được 176 cuộc,6.789 lượt người dự, trong Đảng đạt 98,12%, hội viên đoàn thể và Nhân dân đạt 85,7%. Qua triển khai, quán triệt đã góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc của cấp ủy đảng các cấp đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện, luôn tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên được tham gia học tập bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, từ đó chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn từng bước được nâng lên, có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và kỹ năng hoạt động thực tiễn; hằng năm, duy trì 100% đoàn viên, thanh niên nông thôn, thanh niên lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên học sinh, sinh viên tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm; 100% thanh niên học sinh, sinh viên và ít nhất 80% thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội. Những vấn đề xã hội bức xúc của đoàn viên, thanh niên được tập trung giải quyết qua đó, phát huy được vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giử vững quốc phòng - an ninh đây cũng là cơ sở và tiền đề quan trọng để thu hút, tập hợp thế hệ trẻ trong tình hình mới.

anh tin bai

(Quảng trường huyện Càng Long, tổng diện tích 15.384 m2 ­­nhằm tạo điều kiện bố trí điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu niên)

Công tác bố trí và sử dụng cán bộ trẻ được Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn cán bộ trẻ trong hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện; huyện có 36 cán bộ, công chức trẻ; quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ trẻ tạo nguồn cán bộ kế thừa, đến nay có 36/36 cán bộ, công chức trẻ có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có 23/36 cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và chất lượng hoạt động, tạo điều kiện cho lực lượng thế hệ trẻ tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi khuyến khích thế hệ trẻ tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao kỹ năng sống và làm việc cho thanh niên; khuyến khích thanh niên tự bảo vệ mình trước các tệ nạn xã hội, các sản phẩm đồi trụy, tệ nạn ma túy, mại dâm…

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy rút ra được một số bài học kinh nghiệm như: Một là, các cấp ủy Đảng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chăm lo, giáo dục, thu hút, tập hợp thế hệ trẻ trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ cấp bách và lâu dài gắn liền với công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác thu hút, tập hợp thế hệ trẻ, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập góp phần cải thiện đời sống cho thanh niên nhất là thanh niên ở nông thôn; có các hình thức biểu dương kịp thời đối với những thanh niên đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ba là, cấp ủy các cấp thường xuyên, chỉ đạo Đoàn các cấp không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên; đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên. Bốn là, tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cánh mạng, lối sống văn hóa, ý thức chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Năm là, nâng cao vai trò, vị trí của Đoàn Thanh niên trong các hoạt động tại địa phương, tổ chức tập hợp, giáo dục, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên gắn với quy hoạch và rèn luyện thanh niên theo hướng trẻ hóa./.

 

Minh KhaThống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 114
  • Trong tuần: 1 569
  • Tất cả: 3500391
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.